Kursplan för höstterminen 2003
STATISTIKTEORIFMS200
Statistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi2. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: Matematik AK, Sannolikhetsteori för Pi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsxxx/.

Mål
Syftet med kursen är att utifrån modeller för slumpmässiga fenomen ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder.

Innehåll
Dataanalys. Beskrivande statistik. Punktskattningar och deras egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Chi-två-test, korrelation. Linjär univariat och multipel regression.

Litteratur
Blom, G. & Holmquist, B.: Statistikteori med tillämpningar, Lund 1998.