Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATISK STATISTIK FÖR BIO- OCH KEMITEKNIKERFMS086
Mathematical Statistics for Biotechnology and Chemical Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B3, K3. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsxxx/. Övrigt: Laborationerna består av datorövningar.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva, förstå och hantera variation, så som den uppträder vid kemiskt laboratoriearbete och vid utvecklingsarbete inom kemisk industri.

Innehåll
Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering, regressions- och variansanalys. Tillämpningar: mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemiteknik att beaktas.

Litteratur
Olbjer, L.: Experimentell och industriell statistik, Lund 2000.