Kursplan för höstterminen 2003
MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERINGFMI090
Solid Waste Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Leire, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 5 poäng inom miljövårdsområdet eller kvalificerande yrkesverksamhet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämnade litteraturuppgifter samt godkänt projektarbete. Deltagande i seminarier samt studiebesök är obligatoriskt. Hemsida: http://www.miljo.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att inställas vid alltför lågt deltagarantal.

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått en helhetssyn på den roll avfalls- generering och hantering spelar i samhället idag och på förändringen i ett kretsloppssamhälle.

Delmålen är därvid att den studerande efter genomgången kurs skall kunna

Innehåll

Litteratur
Skatt på avfall idag – och i framtiden. SOU 2002:9.
Svensk avfallshantering 2002. Årsskrift från Svenska Renhållningsverksföreningen, Malmö (2002).
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2001.
Avfallsförordning (2001:1063).
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet. RVF rapport 01:14.
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130 (Stockholm 2001).
Förordning om deponering av avfall (2001:512).
Artiklar i anslutning till föreläsningar.
År 2002 utgörs kurslitteraturen av ovanstående, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2003.