Kursplan för höstterminen 2003
MILJÖSYSTEMANALYS, LIVSCYKELANALYSFMI055
Environmental Systems Studies; Life Cycle Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Pål Börjesson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 p samt en kurs i miljövård om minst 4 poäng. Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och projektarbete med redovisningar, samt skriftlig tentamen. Minst 80% närvaro krävs på den schemalagda undervisningen. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Utbildningen vid miljö- och energisystem har som övergripande målsättning att ge kunskaper och insikt i såväl nationella som internationella miljöfrågor i ett tekniskt, naturvetenskapligt, samhälleligt och kulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs skall den studerande:

- ha överblick över olika strategier och verktyg inom miljöanpassad produktion

- ha fördjupade kunskaper om livscykelanalys (LCA) och dess möjligheter och begränsningar

- kunna kritiskt granska befintliga livscykelanalyser utifrån gällande ISO 14 040-standarder

- kunna medverka vid genomförandet av livscykelanalyser

Innehåll
Kursen innehåller olika moment som föreläsningar, övningar och projektarbete. I föreläsningar beskrivs bakgrunden till dagens behov av miljösystemanalys och livscykelanalys, samt hur dessa utnyttjas i miljöanpassad produktion. Dessutom beskrivs metodologin för livscykelanalys enligt ISO 14 041-43. Genom övningsuppgifter granskas olika livscykelanalyser utifrån hur väl de uppfyller ISO-standardens krav. Projektarbetet innefattar genomförandet av en översiktlig livscykelanalys.

Litteratur
En liten lärobok om LCA. M. Lindahl, C. J. Rydh & J. Tingström, Institutionen för Teknik, Högskolan i Kalmar 2002 samt artiklar och rapporter i anslutning till föreläsningar.
Ovanstående kurslitteratur används år 2002; på grund av områdets snabba utveckling kan den komma att ändras inför 2003.