Kursplan för höstterminen 2003
MEKANIK FÖR I, GKFME090
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Kristina Nilsson och Aylin Ahadi, Mekanik. Prestationsbedömning: Datorövningar och inlämningsuppgifter, samt skriftlig tentamen (5p). Hemsida: http://www.mek.lth.se/Education/pgeducation.html.

Mål
Denna kurs har som mål

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), balkar). Friktion. Dynamik: Kinematik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Kinetik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Energi, arbete och stöt. Vibrationer.

Litteratur
J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, senaste uppl., samt kompletterande material för datorövningar.