Kursplan för höstterminen 2003
FLERVARIABELANALYSFMA700
Calculus in Several Variables

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Anders Magnusson, Anders.Magnusson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: Genomgångna kurser i Analys 1, Analys 2 och Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Kursen betygsätts i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av kursens betyg.

Mål
Kursen skall ge förståelse för de problem som uppkommer vid analys av olika typer av funktioner i flera variabler och grundkunskaper i differential- och integralkalkyl för funktioner i flera variabler. Vissa praktiska problem, såsom optimering och volymberäkning, löses med analytiska metoder.

Innehåll

Litteratur
Persson, A. & Böiers, L-C.: Analys i flera variabler, Studentlitteratur 1988. ISBN: 91-44-26921-8.
Matematikcentrum, Övningar till Analys i flera variabler,
KFS AB.