Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATISK ANALYSFMA647
Calculus

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Kursansvarig: Bert Sjögren, bert.sjogren@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkursen Algebra betygsättes endast med betygen Godkänd eller Underkänd. Delkursen Analys betygsättes i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av betyget i delkursen Analys (dock högst 5). Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Algebra och Analys.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom analysen som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de tillämpade ämnena. De studerande ska bibringas såväl förståelse för begreppen som färdighet i att använda dem varvid tidigare kända begrepp fördjupas och räknefärdigheten uppövas.

Innehåll
Se nedanstående delkurser.

Litteratur
Se nedanstående delkurser.


Matematisk analys / Algebra0103

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1, IPV1.

Innehåll

Litteratur
Dunkels, Andrejs m fl: Mot bättre vetande i Matematik, Studentlitteratur, ISBN 91-4432252-6.


Matematisk analys / Analys0203

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1, IPV1.

Innehåll

Litteratur
Persson, A & Böiers, L-C: Analys i en variabel, Studentlitteratur 1990, ISBN 91-44-31341-1.
Övningar till Analys i en variabel, Matematiska institutionen, KFS AB Lund.