Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATISK KOMMUNIKATIONFMA085
Mathematical Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys 1 och Linjär algebra. Påbörjad kurs Endimensionell analys 2. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html. Övrigt: Tio extra platser finns för studenter utanför Pi-programmet. Urval sker på grundval av studieprestationer dvs uppnådda totalpoäng och betyg på matematiska kurser. Ansökan via studievägledare Pi.

Mål
Öka medvetenheten om och förståelsen av matematiska resonemang.

Ge en introduktion till matematisk teoribyggnad och genom enkla exempel påvisa behovet av stringent matematisk teori.

Öva förmågan att framlägga och presentera matematiska resonemang.

Ge en inblick i aktuell och modern matematisk forskning.

Innehåll
Matematisk teoribyggnad. Presentation av de matematiska vetenskaperna. En inblick i modern matematik.

Litteratur
Courant-Robbins: What is mathematics?
Stewart: From here to infinity.
Matematisk teoribyggnad (kompendium från institutionen). Stenciler med populärvetenskaplig presentation av modern matematik.