Kursplan för höstterminen 2003
LINJÄR ANALYSFMA036
Linear Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E2, F2. Valfri för: D2, M3, V4. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Komplex analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Datorlaborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html. Övrigt: Kursen obligatorisk även för E2 där den ges nästa gång våren 2004.

Mål
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder från linjär analys som är viktiga för vidare studier inom till exempel matematik, fysik, reglerteknik, signalteori, stokastiska och deterministiska system, hållfasthetslära, fältteori, optimering samt för framtida yrkesverksamhet. Målet är att ge teknologen förmåga att läsa och bedöma de matematiska resonemangen i andras arbeten, att ge färdighet i egen problemlösning samt träning i att för andra redovisa matematiska överläggningar. Kursen bibringar också kunskaper om behandling av de ingående begreppen med matematiska och numeriska datorprogram.

Innehåll
Linjär algebra: Matrisräkning. Spektralteori. Ortogonala och symmetriska matriser. Kvadratiska former.

System av linjära differentialekvationer: Tillståndsekvationer. Lösning genom diagonalisering. Stabilitet. Stationära lösningar och transienter. Lösning med exponentialmatris.

In-utsignalrelationer: Linearitet, tids- och rumsinvarians, stabilitet, kausalitet. Faltningar. Elementär distributionsteori (deltafunktionen). Överförings- och frekvensfunktion.

Fourieranalys: Laplace- och Fouriertransformationerna. Inversionsfomeln, faltningssatsen och Parsevals formel. Tillämpningar på differentialekvationer och system.

Litteratur
Spanne, S.: Lineära system, Lund 1995.