Kursplan för höstterminen 2003
NANOVETENSKAP OCH NANOTEKNIK - EN INTRODUKTIONFFF150
Nanoscience and Nanotechnology - an Introduction

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Kursansvarig: Professor Lars Samuelson, lars.samuelson@ftf.lth.se, Fasta tillståndets fysik. Prestationsbedömning: Fördjupningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se. Övrigt: Kursen ger grunden till civilingenjörsutbildningen i Teknisk nanovetenskap.

Mål
Denna kurs ska ge en överblick över hela utbildningen i Teknisk nanovetenskap och ska definiera och överföra utbildningens "själ" till studenterna.

Kunskapsmål: Efter genomgången kurs ska studenten ha översiktlig kunskap inom nanovetenskap och nanoteknik och speciellt med avseende på kopplingar mellan olika ämnesområden, t ex fysik och medicin. Studenten ska dessutom ha en första inblick i informationsinhämtning.

Färdighetsmål: Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera ett projekt samt presentera sina resultat i muntlig och skriftlig form.

Attitydmål: Kursen strävar efter att studenten ska

Innehåll
Kursen genomförs dels som föreläsningar dels som gruppövningar och projektarbete. Stor vikt kommer att läggas på övergripande förståelse för vetenskapsområdet. En bärande tanke är att i denna inledande kurs lyfta fram tvärvetenskapligt präglade genombrott från de senaste 5-10 åren inom området, genombrott av stark relevans för de fyra avslutande programinriktningarna, speciellt med avseende på s k livsvetenskaper (biologi och medicin).

Studenten ska uppmuntras att aktivt diskutera och reflektera över kursens innehåll. Studenten får en introduktion i vetenskapligt arbete genom att lära sig grunderna i informationsinhämtning och -granskning. Olika forskningsområden inom nanovetenskap presenteras i form av föreläsningar och genom besök hos forskarna. Genom enkelt projektarbete kommer studenten att lära sig rapportering både i muntlig och skriftlig form.

Projekt

Studenten ska få välja ett område att fördjupa sig i för att sedan under hela årskurs 1, i nära samverkan med den för intresseinriktningen mest relevanta forskningsmiljön, bedriva litteraturstudier och skaffa sig forskningsinformation. Projektarbetet, som med fördel kan utföras i grupparbetsform, ska resultera i såväl en skriftlig som en muntlig rapport, vilka presenteras i en samlad symposieliknande kursavslutning där studenterna inför varandra ger en översikt av fältet.

Litteratur
Eget material från institutionen.


Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion / Nanovetenskap och nanoteknik0103

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Lars Samuelson. Prestationsbedömning: Se kursplan.

Mål
Se kursplan

Innehåll
Se kursplan

Litteratur
Se kursplan


Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion / Nanovetenskapssymposium0203

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Lars Samuelson. Prestationsbedömning: Se kursplan.

Mål
Se kursplan

Innehåll
Se kursplan

Litteratur
Se kursplan