Kursplan för höstterminen 2003
FYSIK - VÅGOR OCH VÅGUTBREDNINGFAF230
Waves and Wave Propagation

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Stefan Kröll, Stefan.Kroll@fysik.lth.se, Atomfysik. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända redovisningar från besök vid forskningsavdelningarna, godkänd laborationskurs, godkända inlämningsuppgifter och godkänd muntlig redovisning av utvalda övningsuppgifter. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/.

Mål
Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum. Vi kan se mekaniska vågor och vågrörelser runt omkring oss i den dagliga världen. Därigenom kan vi lättare förstå och tolka den matematiska beskrivningen av vågfenomen oavsett om det är havsvågor, seismiska, akustiska eller elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett utomordentligt centralt begrepp inom dagens teknologi. Samtidigt är vågbegreppet centralt för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos och kursen ger därmed grund för att tränga in i den moderna fysiken och morgondagens teknologi.

Kunskapsmål. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna ha tillägnat sig förmåga att

Färdighetsmål: Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

förmåga att i matematisk form beskriva, beräkna och analysera vågutbredning

Attitydmål. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna i viss utsträckning ha tillägnat sig

Innehåll
Vågor och vågutbredning med exempel från framför allt utbredning av ljud och ljus. Centrala moment i kursen är bland annat harmonisk svängning, interferens, elektromagnetiska vågor, Huygens princip, avbildning med linser och diffraktion (böjning). Kursen innefattar även grundläggande datorhavande, inledande genomgång av Matlab samt inlämningsuppgifter inom området vågor och vågutbredning vilka löses med hjälp av Matlab.

Litteratur
Göran Jönsson och Elisabeth Nilsson: Våglära och optik, Teach Support, 2002. Börja med MatLab, Nina Reistad. Laborationshandledning.