Kursplan för höstterminen 2003
LASERTEKNIKFAF112
Laser Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E2, F3, M3. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sgp@fysik.lth.se, Atomfysik. Förkunskapskrav: E: FAF024, F: FAF230, M: FAF031 och D: FAF106. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med beräkningsuppgifter och beskrivande uppgifter och godkänd laborationskurs. Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FElaserteknik/index.htm.

Mål
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken och lasertekniken.

Kunskapsmål: Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig förmåga att

Färdighetsmål: Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

Innehåll
Växelverkan mellan strålning och materia. Pumpprocesser. Optiska resonatorer. Gaussiska strålar. Kontinuerliga och pulsade lasrar. De vanligaste lasertyperna. Laserstrålars egenskaper. Icke-linjär optik och generering av nya frekvenser. Linser, speglar och detektorer. Mätning av avstånd, hastighet, rotation osv. Fiberoptisk kommunikation. Laserskrivare. Optiska minnen. Materialbearbetning. Holografi, Medicinska tillämpningar. Laborationer: Heliumneonlasern, Koldioxidlasern och diodlasern, Neodymlasern, Pikosekundlasern. Demonstrationer eller studiebesök. I kursen ingår 4 laborationer som dels visar de grundläggande egenskaperna hos lasrar dels visar på intressanta tillämpningar av lasrar.

Litteratur
Borgström, S. och Pettersson S.-G.: Kompendium i laserteknik, Sigmatryck.