Kursplan för höstterminen 2003
DIGITAL KOMMUNIKATION, FKETT055
Digital Communications, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkänt projektarbete och godkänd laboration är ett krav för att få tentera. Hemsida: http://www.it.lth.se/DK-FK.

Mål
Syftet med kursen är att ge mycket goda kunskaper i olika metoder för digital kommunikation. Kursen ger en bredd och ett djup som gör att många av de idag förekommande metoderna samt även en stor del av morgondagens kan förstås.

Innehåll
Kombinerad kodning och modulation, generell trelliskodning. Kostnadsparametrarna effekt och bandbredd. Signalrummet. ML och MAP mottagare. Viterbialgoritmen (VA), felhändelser och bitfelsannolikhet. Effekt och bandbreddseffektivitet jämfört med Shannon´s resultat. Filtrerande kanal. Diversitetsmetoder. Adaptiv bithastighet. Effektallokering. Kodad multikanalteknik. Faskontinuerlig modulering (CPM). Vitningsmetoder. ”Tapped delay line” – beskrivning, RAKE – mottagaren. Bandpassfiltrering, envelopp- och fasfördröjning. Demodulering: heterodyn-, homodyn-, och samplingsmetod. Icke-koherent detektering av FSK, och differentiell PSK. Alternativa mottagare. Datorsimulering av ett digitalt kommunikationssystem. ISI och VA. Fiberoptisk kommunikation. Sammanlänkade system. Fädande kanal. Rayleighfädning, interleaving. Mobil kommunikation, dopplerskift, tidsvariabelt impulssvar, multipath spread. Bandspridningsteknik och CDMA, Hadamard-sekvenser.

Några av följande tillämpningsexempel berörs: Mobil digital telefoni (3G, EDGE, GSM), WLAN, modem, Bluetooth, digital radio, digital TV, radar, navigering (GPS), system för övervakning, fax, dator-datorkommunikation (filöverföring, email).

Litteratur
Lindell, G: An Introduction to Digital Communications, 2003. Kompendium.