Kursplan för höstterminen 2003
KRAVHANTERINGETS671
Requirements Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3, IPV3. Kursansvarig: Björn Regnell, bjorn.regnell@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: För IPV: Programvaruteknik översiktskurs (ETS651), Programmering med processuppföljning (EDA680), Programvaruutveckling för stora system (ETS311). För ID: Datateknik översiktskurs (EDT630), Programmering i Java (EDA616) och Programvaruutveckling för stora system (ETS311). Prestationsbedömning: Projekt, övningar, fördjupningsuppgift, presentationer, rapporter. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se. Övrigt: Obligatoriska moment: projekt, övningar, laborationer, fördjupningsuppgift, presentationer, rapporter.

Mål
Kunskapsmål:
Kursen ger förståelse för utmaningar och möjligheter inom kravhantering för programvara, samt kunskap om kravhanteringsprocessens olika aktiviteter. Kursen ger även kännedom om olika typer av krav och olika kvalitetsattribut som är önskvärda för en kravspecifikation. Av vikt är även insikten om inneboende konflikter mellan dessa kvalitetsattribut. Förståelse ges för skillnaden mellan krav och design. Kursen belyser skillnaden i kravhantering mellan olika kravsituationer så som upphandling, kontraktsutveckling och marknadsdriven programvaruutveckling. Förståelse ges för rollen som kravdokumentet spelar i utvecklingsprocessen och kännedom erhålls om datorbaserade verktyg för kravhantering.
Färdighetsmål:
Det huvudsakliga färdighetsmålet är att ge god förmåga att samla in, dokumentera, granska och prioritera krav. Färdighet kommer även att ges i ett antal specifika metoder för kravanalys och kravmodellering. En viktig färdighet är att kunna välja de metoder som passar bäst i en specifik situation.
Attitydmål:
Kursen illustrerar vikten av att göra rätt från början i stället för att laga på slutet. En grundläggande insikt är att kvaliteten hos slutprodukten i hög grad beror av kvaliteten i arbetet med kraven. Kursen betonar vikten av användbarhet och användarens deltagande i kravprocessen.

Innehåll
Föreläsningar ger en översikt och helhetsbild av kravhanteringsområdet, samt belyser generella problemställningar. Övningarna ger praktisk färdighet i olika kravhanteringsmetoder för elicitering, specificering och validering. I projektform arbetar studiegrupper med att ta fram, dokumentera, validera och prioritera krav för ett realistiskt system, och på så sätt ges förståelse för hur olika tekniker kan samverka genom hela kravprocessen. En fördjupningsuppgift behandlar empiriska undersökningar om industriell praxis inom kravhantering.

Litteratur
Lauesen, Søren: Software Requirements - Styles and Techniques, Addison-Wesley, ISBN 0-201-74570-4.
Fördjupningslitteratur som anvisas av institutionen.