Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMVARUTEKNIK, ÖVERSIKTSKURSETS653
Software Engineering Overview

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Kursansvarig: Christin Nilsson, christin.nilsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, inlämningsuppgifter och projektarbete. Övrigt: Kursen består av tre delkurser, Del 1, Del 2 och Del 3.

Mål
Se respektive delkurs.

Innehåll
Se respektive delkurs.

Litteratur
Se respektive delkurs.


Programvaruteknik, översiktskurs / Del 10103

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IPV1. Kursansvarig: Christin Nilsson, e-post: christin.nilsson@hbg.lth.se.

Mål
Kunskapsmål: Studenten ska ha en överblick över området programvaruteknik. Huvudbegreppen inom området ska efter kursen vara bekanta för att utgöra en "kart-bild" över området och utbildningen.

Färdighetsmål: Studenten ska ha genom att ha mött olika begrepp inom programvarutekniken kunna placera in kommande kurser och andra utbildningsmoment i sitt sammanhang och därmed förstå helheten bättre.

Attitydmål: Studenten ska efter avslutad kurs ha fått insikt i att programvaruteknik innehåller många olika moment, inte bara programmering. Vidare ska kursen ge en förståelse för att högskolestudier ofta innebär att kastas ut i det okända och att ta eget ansvar för sina studier.

Innehåll
Kursen ger en överblick i hur en dator fungerar och är uppbyggd. Datorns olika byggstenar introduceras, såväl hårdvara som programvara. Vidare ger kursen en introduktion till hur man utvecklar programvaruprodukter. Föreläsningar och övningar ger introduktioner till de olika delarna, medan arbete i grupp med ett scenario ger inblickar i hur man går från idé till färdig programvaruprodukt.

Områden som berörs är:

Litteratur
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Ceri, S, Mandrioli,
D and Sbattella, L: The Art and Craft of Computing, Addison-
Wesley 1997, ISBN 0-201-87698-1.


Programvaruteknik, översiktskurs / Del 20203

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IPV1. Kursansvarig: Christin Nilsson, e-post: christin.nilsson@hbg.lth.se.

Mål
Att ge en grundläggande introduktion till programmeringsbegrepp, programmering samt program- och datastrukturer.

Innehåll
Kursen ger en inblick i grundläggande programmering och programspråk.

Områden som berörs är:


Programvaruteknik, översiktskurs / Del 30303

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IPV1. Kursansvarig: Christin Nilsson, e-post: christin.nilsson@hbg.lth.se.

Mål
Att ge grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen öka medvetandet om de etiska problemställningar som en ingenjör kan ställas inför.

Kursens mål är även att öka de studerandes engelska text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Grunden för ingenjörsmässig programvaruutveckling ska läggas genom individuell uppföljning av tid och producerat resultat. Studenten ska genom olika moment i kursen ha fått färdigheter i datainsamling och uppföljning av tid, fel och produktstorlek.

Innehåll
Kursdelen innehållande presentationsteknik och etik innehåller följande:

Kursdelen innehållande teknisk engelska består av följande delmoment:

Kursdelen innehållande processuppföljning består av följande moment:

Litteratur
Presentationsteknik och etik:
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation - Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.
Kursmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.
Teknisk engelska:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område, särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.
Hjälpmedel:
Modern engelsk-svensk ordbok samt
Modern svensk-engelsk ordbok (Prisma) eller motsvarande
Engelsk-svensk teknisk ordbok (Läromedelsförlaget) eller
motsvarande
Longman Lexicon of Contemporary English (Longman)
Longman ScienceWord-Book (Longman), ed Godman
D MacQueen: Using Numbers in English (Studentlitteratur)
Processuppföljning:
Humphrey, W S: Introduction to the Personal Software Process,
Addison-Wesley 1997, ISBN 0-201-54809-7.