Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMVARUUTVECKLING FÖR STORA SYSTEMETS032
Software Development for Large Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3IS. Valfri för: C3, D3, E4, F3, L4GM. Kursansvarig: Universitetslektor Per Runeson, Inst f telekommunikationssystem. Rekommenderade förkunskaper: Programmeringsteknik eller Programmering för D. Prestationsbedömning: Projekt och individuell inlämningsuppgift, vilka sammanvägt ger betyget 3, 4 eller 5.

Mål
Kunskap: Målet är att studenten ska känna till de centrala begreppen kring storskalig utveckling av programvarusystem i allmänhet och telekommunikationssystem i synnerhet. Studenten ska få kunskap om grundläggande principer kring utvecklingsprocessen. Vidare ska studenten känna till hur styrprogramvaran för en enkel telefonväxel är uppbyggd.

Färdighet: Målet är att studenten via denna kurs skall lära sig att arbeta i ett stort programvaruprojekt som följer en strukturerad och väldokumenterad arbetsprocess. Studenten ska få erfarenheter kring de problem som uppstår i stora programvaruprojekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras. Vidare ska studenten lära sig att använda det grafiska programspråket SDL.

Attityd: Målet är att studenten ska förstå varför en process behövs, och att inse att de största problemen i denna typ av projekt oftast är organisatoriska, snarare än tekniska. Studenten ska se att samarbete och systematik är viktiga ingredienser i lösningen av dessa problem.

Innehåll
Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt där grupper om ca 17 studenter vidareutvecklar styrprogramvaran till en telefonväxel. Uppgiften består i att till ett existerande system lägga till nya tjänster t.ex. medflyttning och debitering.

Kursens fokus är på hur man arbetar med programvaruutveckling industriellt. Man utgår från ett existerande system som ger begränsningar i arbetet. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där kravspecifikation, design och testspecifikationer är viktiga dokument som skall tas fram. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna, såsom projektledare, systemledare, utvecklare och testare. Vidare agerar lärarna i olika roller såsom sektionschef, kvalitetsgranskare och experter.

Medlemmarna i projektet blir mycket beroende av varandras arbetsinsatser. Resultatet av projektet är ett lagarbete och därför är projektets gemensamma resultat den viktigaste grunden för examinationen. Dock finns också en individuell komponent i examinationen.

Observera: All salsbunden undervisning sker de första tre veckorna. Projektet sträcker sig över 9 arbetsveckor och projektet avslutas i andra veckan i nästföljande läsperiod. P.g.a. beroenden inom projektet kräver kursen närvaro under alla kursveckorna.

Litteratur
Kompendium som utges av institutionen (på svenska).