Kursplan för höstterminen 2003
REDOVISNING AV ANALYSUPPGIFTESS080
Presentation of Analysis: Technical Aspects of an Application

Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Monica Almqvist, Inst f elektrisk mätteknik. Rekommenderade förkunskaper: ETI196 Elektronik. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande, skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Slutbetyg erhålls när handledarmöten, tidsrapporter, skriftlig rapport samt muntlig redovisning genomförts och godkänts. Hemsida: http://www.elmat.lth.se. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser ("Elektrospåret"). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen har tidigare ingått som delkurs i ETI240. Den som påbörjat ETI240 kan inte läsa kursen. Ges som självständig kurs första gången HT 04.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomförd analysuppgift ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomförd analysuppgift ska studenten:

Attitydmål
Efter genomförd analysuppgift ska studenten:

Innehåll
Denna kurs sträcker sig tidsmässigt hela åk 2 och halva åk 3. Dess främsta syfte är att knyta samman de olika kurserna inom blocket genom att ge teknologerna i uppgift att analysera en specifik applikation, t. ex. pacemakern eller mobiltelefonen. Uppgiften utförs i fyrmannagrupper som handleds av lärare från kurserna Analog elektronik, Komponentfysik, Digital signalbehandling, Elektromagnetisk fältteori, Elenergiteknik och Mätteknik. Ett handledarmöte ordnas varje läsperiod. Varje sådant möte är obligatoriskt.

Litteratur
Persson G: Råd & riktlinjer för rapportskrivning.