Kursplan för höstterminen 2003
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORIESS050
Electromagnetic Fields

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra och FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Godkänd kontrollskrivning fordras. Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser ("Elektrospåret"). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen har tidigare ingått som delkurs i ETI240. Den som påbörjat ETI240 kan inte läsa kursen. Ges som självständig kurs första gången HT 2004.

Mål
Elektricitetslära är ett annat namn på elektromagnetisk fältteori. Elektricitetslära är teorin för de elektromagnetiska naturfenomenen. Denna teori är grundläggande för all teknik och all vetenskap som har samband med elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält. Som exempel på produkter som bygger på kunskaper i ellära kan nämnas kopiator, magnetkamera och mobiltelefon.

Relation till andra kurser inom elektronikspåret
Elektromagnetisk fältteori är grundläggande för elektrotekniska tillämpningar såsom exempelvis elektronik, mätteknik och elenergiteknik. Hur elektriska komponenter fungerar och realiseras har betydelse för elektroniken. Hur laddning alstrar och påverkas av fält är ett exempel på ellärans betydelse i mättekniken. Hur ström induceras och hur magnetisk kraftverkan uppstår har stor betydelse i elenergitekniken.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Innehåll
Kursinnehållet är vektoranalys, elstatik, magnetostatik, induktion och allmänt tidsberoende. Exempel på sådant som behandlas i kursen är divergens, rotation, elektriska fält i vakuum och material, kondensatorer, ledarsystem, spegling, Biot-Savarts lag, energi, kraft, induktans, induktionslagen, Maxwells fältekvationer, plana vågor och antenner. I kursen ingår en del av den analysuppgift som finns beskriven i ESS080 Redovisning av analysuppgift.

Litteratur
Popovic, Z: Introductory Electromagnetics (Läro- och fördjupningsbok). En sammanfattning av kursstoffet i form av föreläsningsanteckningar kommer att tillhandahållas i samband med att kursen går.
Lundin, R: Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori, del 1 och 2, LTH.