Kursplan för höstterminen 2003
KRAFTELEKTRONIKEIE023
Power Electronics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4. Kursansvarig: Tekn lic Per Karlsson, Civ. ing. Sabine Marksell, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ETI240, Analog Elektronik och Elenergiteknik eller EIE010 Elmaskinsystem och ETI011 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Betyget tre (3) erhålls för godkända simulerings- och laborationsprojekt samt skriftliga och muntliga presentationer. För överbetyg fordras tentamen (4 tim) som är skriftlig av problemlösningstyp med insprängda teorifrågor. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Syftet med kursen är att ge en översikt över egenskaper hos och användning av de moderna komponenter som idag utnyttjas för realisering av kraftelektroniska förstärkare. Som exempel på dessa kan nämnas switchade nätaggregat, likriktare, och frekvensomvandlare för motorstyrningar samt högspänningsomvandlare för energiöverföring (HVDC). Projektarbetet ska ge studenterna praktisk erfarenhet i att simulera, mäta och utvärdera kraftelektroniska kopplingar.
Kursen har relevans för en miljömässigt uthållig utveckling: Elektrisk energi är den för vårt välstånd viktigaste energiformen. Kursen lär dig hur kraftelektroniska energiomvandlingsprocesser fungerar och kan styras i syfte att höja verkningsgraden och därmed minimera vår energikonsumtion.

Innehåll

Litteratur
Kompendium: Kraftelektronik, Industriell elektroteknik och automation IEA/LTH, 2003.