Kursplan för höstterminen 2003
ANVÄNDBARHET I PROGRAMVARUPROJEKTEDA280
Usability Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Kjell Persson, Kjell.Persson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: Godkänt i kurserna Kognition (TEK210), Programmering för C/D (EDA390/EDA016) och Objektorienterad modellering och design (EDA060/061/065). Läst kursen Algoritmer och datastrukturer (EDA025/EDA027). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen krävs att laborationer, övningar och inlämningsuppgifter är godkända. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kunskapsmål: Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om systematiserad användarcentrerad utveckling och dess koppling till användbarhet - usability på engelska. Man skall känna till grundläggande teori, de vanligaste metoderna samt deras roll i ett utvecklingsprojekt.

Färdighetsmål: Efter genomgången kurs skall studenten behärska användbarhetsrelaterade metoder som omfattar både produktkrav och validering.

Attitydmål: Studenten skall ha perspektiv på den, över hela projektet, centrala roll användaren spelar för att åstadkomma användbarhet i en produkt.

Innehåll
Utöver teorin innehåller kursen även praktiska övningar och projekt.

Litteratur
Mary Beth Rosson, John M. Carroll: Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human Computer Interaction. Morgan Kaufmann Publishers 2001. ISBN 1558607129