Kursplan för höstterminen 2003
REALTIDSPROGRAMMERINGEDA040
Concurrent Programming

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E3, F3. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se och universitetslektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska momenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Övningar och laborationer. Ett projektarbete som syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll

Litteratur
Kursbok under utarbetande. Denna och annat material distribueras under kursens gång.