Kursplan för höstterminen 2003
STADSBYGGNAD, GRUNDKURSASB170
Urban planning and Urban design, basic course

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg, Stadsbyggnad. Prestationsbedömning: Godkänd övning, godkänd uppsats samt 80% närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar.

Mål
Kursens mål är att ge övergripande kunskaper om stadsbyggandets grundläggande problemställningar, teorier och metoder. Aktuella stadsbyggnadsproblem och teorier presenteras i ett idéhistoriskt perspektiv. Kursen skall också orientera om planeringsprocessen och olika typer av planer.

Innehåll
Kursens består av en teoridel och en praktisk gestaltningsuppgift. Teoridelen behandlar sex huvudteman.

1 Om grunderna för stadsutformning,

2 Om kvalitet i stadsbyggande

3 Urbana teorier

4 Om städers bebyggelsestruktur

5 Om miljöanpassat stadsbyggande

6. Om planer och planeringsprocess.

På grundval av teoridelen författar studenterna en uppsats.

Litteratur
Kurskompendium.