Kursplan för höstterminen 2003
URBANA EXPERIMENTAFO250
Urban experiments

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Formlära. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80 % av kurstillfällen och studieresa, samt godkänd övningsuppgift.

Mål
Arkitektur är en konstart präglad av en delikat balans mellan känsla och rationalitet. Målet är att initiera ett experimentellt designarbete, med sikte på nya arkitektoniska uttryck. Projektet syftar till att expandera traditionella uppfattningar om vad arkitektur är och hur den uppstår.

Den experimentella metoden ska ge möjligheter till en ny tolkning av begreppet arkitektur och utmana konventionella uppfattningar och livsstilar.

Projektet löper över en termin och har som syfte att analysera och gestalta ett industriområde i Malmö hamn. Målet är att hitta nya funktioner och ny arkitektur för platsen, med utgångspunkt i områdets mycket speciella karaktär och bakgrund. För att förstå platsens potential analyseras, tolkas och beskrivs förhållandet mellan form, konstruktion och funktion under olika historiska perioder. Därefter utformas personliga koncept och attityder till platsen, och idéer för dess framtida utveckling.

Innehåll
Projektet Urbana Experiment delas i två delar - konst och konstruktion:

1) The Poetry of Construction. Analyser, ställningstaganden, det dialektiska förhållandet mellan process och produkt. Arkitektur som en konstruerad rumslig relationen mellan människa, objekt och landskap.

2) The Poetry of Drawing. Inspirationskällor, experiment, intuitiva processer, geometrier, abstraktioner. Samtida arkitekturteoretiska strömningar analyseras och bearbetas för att ge ökad förståelse av två- och tredimensionella rumsliga relationer

Projektet kan ses som ett försök att förena dessa båda sidor, för att skapa en rik och dynamisk helhet. Genom omfattande analyser av stadens struktur och dess urbana förutsättningar, parallellt med studier i samtida arkitekturteori och design, hoppas vi uppnå en både kreativ, plats- och tidsförankrad arkitektur.

Projektet är en pedagogisk process där varje steg leds av inbjudna gästlärare. Studenterna får på det viset kontinuerlig inspiration, och presenteras för olika arkitektoniska förhållningssätt under terminen. Inbjudna föreläsare och gästlärare initierar ett intensivt och koncentrerat arbete, genomsyrat av idéer och frågor som i dag behandlas vid de mest framstående arkitekturskolorna i världen.

Till kursen finns en frivillig studieresa till Berlin/Dresden/Dessau. Målsättningen är att studera en samtida urban utveckling och dess förhållande till rum, skala samt till det arkitektoniska objektet. Berlin erbjuder både en heltäckande bakgrund till urbana fenomen, och visar på en progressiv urbanism, med en komplex sammansättning av 1800- och 1900-tals problematik inom arkitektur och stadsplanering. Samtidigt visar staden på en tydlig kontinuitet vad gäller utvecklingen in i det 20:e århundradet.

Resan till Berlin samordnas med besök vid BAUHAUS/Dessau, samt studier av den komplexa urbana utveckling man finner i Dresden.

Litteratur
Ingen obligatorisk litteratur.