Kursplan för höstterminen 2003
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNAAU230
Research Methodology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, Arkitektur III. Rekommenderade förkunskaper: Åk 4, industridesign, eller motsvarande. Prestationsbedömning: För godkänt krävs minst 80% närvaro på föreläsningar (motsv), godkänd uppsats (innehåll och försvar), samt godkänd opposition på medstudents uppsats. Hemsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om forskning/forskningsmetodik i allmänhet och om hur forskningsmetoder kan användas inom industridesign.

Kursen syftar vidare till att ge grundläggande färdigheter att utnyttja vetenskapliga metoder och begrepp, samt förmåga att genomföra och kommunicera systematisk, mindre utredning/utvecklingsarbete.

Kursen ska förmedla attityden att vetenskap, forskning och utvecklingsarbete är naturliga och självklara verktyg inom industridesign, som kompletterar och förstärker andra aspekter inom designprocessen.

Innehåll
Kursen ska behandla skillnader och likheter mellan vetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning, utvecklingsarbete (konstnärligt/tekniskt) samt kvalificerad utredning och andra besläktade former. Några centrala paradigmer och deras metoder kommer att behandlas inom främst naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Särskilt kommer den aktuella diskussionen om kunskapsproduktion inom the "making disciplins" dvs konstnärligt utvecklingsarbete och designforskning att behandlas. Vikt kommer även att läggas vid metoder och begrepp inom andra forskningsområden som ligger nära industridesign, såsom systemanalys och utvärderingsforskning (ex-post).

Inom kursen kommer företrädare för olika synsätt att leda seminarier, där representativa avhandlingar/böcker analyseras.

Kursen kommer även att behandla stegen i forskningsprocessen, hantering av referenser och begrepp, forskningsetiska frågor, etc. samt tekniker för effektiv kommunikation av forskningens resultat.

Inom kursen ingår att genomföra och redovisa (skriftlig uppsats, muntligt försvar) en mindre, forskningsliknande uppgift. Studenten skall arbeta med fallstudier (produkter, processer och system). Studenten skall genom fallstudien få förståelse för hela designprocessen, vilka aktörer som medverkat samt de beslut som tagits under arbetets gång. Mötet med brukaren skall också betonas.

Litteratur
Asplund, J. Om undran inför samhället. Lund: Argos 1987
Bernsen, Jens The Design before the Design, Kunstakademiet, Köpenhamn
Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, and Martin Trow, The New Production of Knowledge- The dynamics of science and research in contemporary societies, SAGE Publication, London, UK 1999
Lundequist, J. Design och produktutveckling, metoder och begrepp. Studentlitteratur 1995
Löwgren J., Stolteman, E. Design av informationsteknik –materialet utan egenskaper, Studentlitteratur, Studentlitteratur, 1998
Nerenius och Santerus. Handla! 1997
Nyström, M: Focus – Kitchen Design, LTH 1994
Pallasmaa, J. The eyes of the Skin, Academy Group, London 1996
Reuterswärd, L. A Building is not a Bus, LTH 1984
Reuterswärd, L: Om vetenskap och forskning - handledning till ark III: s doktorander. PM 96 09 09. LTH/ark III 1996
Schön, D: The reflecting practitioner, Ashgate publishing ltd, UK, 1999
Yin, Robert K. Case Study Research – Design and Methods, Sage 1994.
Forty, Adrian: Objects of Desire.
Cross, Nigel: Engineering Design Methods.