Kursplan för höstterminen 2003
ARKITEKTUR, BASKURS AAAH130
Architecture, Basic Course A

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil, Universitetsadjunkt David Sim, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl, Institutionen för arkitektur. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning. Övrigt: Ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
Kursen ska:
introducera kunskap om och förmåga att analysera
- arkitekturens grundläggande begrepp och termer.
- byggnaders rumsliga organisation, formspråk, användning och tillgänglighet.
- byggnaders tekniska uppbyggnad och dess material samt en grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska resonemang.
- befintliga byggnaders egenskaper och värden.

träna färdigheten i att
- gestalta byggnader i en sammanvägning mellan helhet och detaljer.
- sammanväga och integrera estetiska, rumsliga, funktionella, tekniska, samhällsmässiga, ekologiska och andra aspekter genom kritiskt tänkande och kreativt problemlösande.
- hantera arkitektens verktyg som skisser, ritningar, konstnärliga tekniker, datormedia, modeller och text. Häri ska studenten utveckla en hantverksförmåga, en kreativ förmåga och en kommunikativ förmåga.
- värdera och kritiskt diskutera arkitektur.

Innehåll
A1 inleder under läsperiod 1 med en introduktion till arkitektarbetets metoder, tekniker och kommunikationssätt. I en serie övningar tränas arkitektens grundläggande verktyg, representationssätt och begreppsanvändning. Övningarna relaterar sig till befintlig arkitektur.

A2 inleder under läsperiod 1 med uppgifter som tränar den kreativa, experimentella designprocessen med särskild vikt på att i full skala förverkliga en idé. Övningen relaterar till föregående års stadsrumsstudier.

Läsperiod 2 ägnar A1 och A2 gemensamt åt studier av byggnadens struktur och utformning under temat ”Att se och uppleva arkitektur – byggnadens anatomi och metamorfos”. I en serie övningar belyses och bearbetas olika egenskaper hos enklare byggnader. Föreläsningar om aspekterna kultur, bild, ekologi och anatomi stöder kunskapsmässigt analysuppgifter och projekt. Kursen betonar hur man upplever, analyserar, beskriver och värderar byggnader.

Litteratur
Björk, Reppen, Kallstenius, Så byggdes husen 1880-1980
Rasmussen, Steen Eiler, Experiencing Architecture
Schmitz-Günther, Ekologiskt byggande och boende
Kurskompendium i Arkitektur, baskurs A
Litteraturen kan komma att omprövas


Arkitektur, baskurs A / Delprov 10101

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning.

Innehåll
Temaundervisning inom ateljésystemet.


Arkitektur, baskurs A / Workshop0201

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Prestationsbedömning: Muntlig och visuell redovisning.

Innehåll
Workshop baserad på kursens tema.


Arkitektur, baskurs A / Delprov 20301

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning.

Innehåll
Temaundervisning inom ateljésystemet.