Kursplan för läsåret 2002/2003
STRÖMNINGSLÄRAVVR620
Fluid Mechanics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY2. Kursansvarig: Anders Robertson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs erfordras dessutom godkända inlämningsuppgifter och godkänd laborationsredogörelse. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att erhålla kunskap om teorier och beräkningsmetoder inom hydraulik.

Studenten ska efter avslutad kurs:

Innehåll
- hydrostatik: tryckförhållanden hos vätskor, tryckmätningar, kraftpåverkan på plana och buktiga ytor, stabilitet hos flytande kroppar

- rörströmning: laminär och turbulent strömning, kontinuitets-, energi- och rörelsemängdsekvationerna, kavitation, friktions- och tilläggsförluster, allmänna friktionsformeln, Moodys och Colebrooks diagram, rörnät, pumpar

- kanalströmning: Mannings formel, likformig och olikformig kanalströmning, kanaldesign, delvisfylld rörströmning, mätöverfall

- grundvattenströmning: Darcy´s lag, brunnsströmning

Litteratur
Franzini, J B, Finnemore, E J: Fluid Mechanics with Engineering Applications, McGraw Hill.
Stenciler