Kursplan för läsåret 2002/2003
INTERNATIONELLA VATTENFRÅGORVVR130
International Water Issues

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Univ lektor Linus Zhang. Rekommenderade förkunskaper: VVR110 eller VVR015 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen plus ett projektarbete. Webbsida: http://aqua.tvrl.lth.se/course/VVR130/VVR130.htm. Övrigt: Kursen kommer till en stor del att baseras på aktuella, internationella forskningsprojekt vid avdelningen. Även något/några projekt från VA-teknik, Teknisk Geologi, Limnologi. Kursen ges på engelska.

Mål
Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med vattenfrågor utomlands (främst i U-land).

Delmålen är att studenten efter att ha gått kursen ska

- ha god kunskap om de vanligaste internationella vattenfrågorna,

- ha god insikt i betydelsen av icke-tekniska aspekter för lösning av vattenrelaterade frågor,

- vara insatt i u-landsproblematiken samt de vanligaste miljö- och vattenproblemen i u-landsmiljö.

Innehåll
Internationella vattenfrågor: Översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien, föroreningar, vattenresursplanering. Dessa frågor/problem ska belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration.

Fallstudier relaterade till aktuella, internationella forskningsprojekt.

Litteratur
Young, Dooge and Rodda: Global Water Resources Issues, Cambridge University Press, 1994.