Kursplan för läsåret 2002/2003
STRÖMNINGSLÄRAVVR120
Fluid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Docent Joakim Malm. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 Matematik AK, KTM030 Teknisk modellering I, VVR110 Hydrologi och Akvatisk Ekologi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift samt skriftliga prov. Webbsida: http://aqua.tvrl.lth.se/course/VVR120/VVR120.html.

Mål
Syftet med kursen är att studenterna skall få de grundläggande kunskaperna inom strömningslära som erfordras för analys och problemlösning inom de områden med vattenanknytning som en ekosystemtekniker kan komma i kontakt med. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna tillämpa kunskaper inom strömningslära på problem inom vattenresurser, vattenvård och vattenförsörjning.

Innehåll
Vätskors egenskaper (spec. vatten): densitet, viskositet, ytspänning mm. Hydrostatik: samband tryck/densitet/nivå, tryckkrafter. Grundläggande begrepp: stationär och icke-stationär strömning, strömlinjer, laminär/turbulent strömning mm. Grundläggande ekvationer: kontinuitetsekvationen, energiekvationen, rörelsemängdslagen. Strömning kring kroppar. Tekniska tillämpningar: rörströmning, pumpar och kanaler. Tillämpningar på naturliga system: vattendrag samt grundvatten. Mätmetoder: tryck, hastighet, flöde.

Litteratur
Franzini J.B. and Finnemore E.J., Fluid Mechanics with engineering applications, 9th ed., WCB/McGraw-Hill, 1997 (International edition).
J. Malm and Larsson R., Hydraulics examples, Dept. of Water Resources Engineering, Lund University.
Visst kompletterande material.