Kursplan för läsåret 2002/2003
HYDROMEKANIK FÖR VVVR090
Hydromechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V3, W3. Kursansvarig: Univ lektor Lennart Jönsson. Förkunskapskrav: VVR015 Teknisk vattenresurslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Dessutom inlämningsuppgifter och laborationer i mindre omfattning. Webbsida: http://aqua.tvrl.lth.se/course/Undergraduate.html.

Mål
Denna fortsättningskurs bygger på hydraulikdelen i den allmänna kursen och behandlar ytterligare hydrauliskt viktiga fenomen, begrepp och beräkningsmodeller. Syftet är dels att bibringa en fysikalisk förståelse för strömningsfenomenen och -begreppen och dels naturligtvis att beskriva beräkningsmetoder för de hydrauliska förloppen. Kursen behandlar till övervägande del strömning med fri vattenyta - främst kanalströmning.

Innehåll
Kursinnehåll: Fysikaliska modeller, likformighetsanalys, dimensionslösa tal såsom Reynold's tal, Froude's tal. Dimensionsanalys med Buckingham' II-teorem. Gränsskiktsteori. Yt- och formmotstånd. Kanalströmning allmänt. Energiprincipen med specifik energi, hydrauliska kontroller, kritisk strömning, Froude's tal. Rörelsemängdsprincipen med hydrauliskt språng. Likformig strömning med Manning's formel och beräkningsmetoder. Teori och analys av svagt föränderlig kanalströmning. Vattenyteprofiler och stegmetoder för beräkning av vattendjup. Rumslig ändring av flödet i kanaler. Praktiska synpunkter på kanalutformning. Flödesmätning i kanaler. Olika typer av överfall och mätrännor. Flödesmätning i rör, bl a venturimetern. Snabbt föränderlig strömning i kanaler - bropelare, kontroll av hydrauliska språng.

Litteratur
French, R.: Open channel hydraulics, McGraw-Hill 1994 + valda delar ur Vennard, J. and Street, R.: Elementary Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, 6th edition + särtryck.