Kursplan för läsåret 2002/2003
AVFALLSTEKNIKVVR061
Solid Waste Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Peter Flyhammar. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på resultat från skriftlig tentamen. Betyget kan förbättras av en bra muntligt presentation och en välskriven vetenskaplig artikel. För erhållande av slutbetyg krävs närvaro vid studiebesök, en godkänd artikel och godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Målet med kursen är främst att öka kunskapen om hela kedjan i hanteringen av fast avfall (exklusive gruvavfall) och de problem och fördelar som är förknippade med olika strategier. Kursen skall också ge en generell insikt i naturliga energi- och materialflöden och hur dessa påverkas av mänskliga aktiviteter, speciellt hanteringen av fast avfall. Den skall också ge ökade färdigheter i att sammanställa och skriva en vetenskaplig artikel.

Innehåll
Generella beskrivningar av energiflöden och cirkulationen av materia inom ekosfären, som omfattar biosfären och de delar av atmosfären, hydrosfären och litosfären som kan nås av levande organismer. Förändringar av biogeokemiska cykler och olika miljöproblem som orsakas av mänskliga aktiviteter belyses med tyngdpunkten på genereringen av fast avfall. Hela kedjan i avfallshanteringen behandlas, såsom källsortering, insamling och transport, sortering, biologisk behandling, förbränning och deponering. Fördjupningar inom vissa delområden uppnås genom obligatoriska inlämningsuppgifter och uppgiften att skriva en vetenskaplig artikel. Avfallshanteringens roll i en hållbar samhällsutveckling berörs också.

Litteratur
Böcker, andra publikationer och särtryck på svenska, danska och engelska.