Kursplan för läsåret 2002/2003
VÄG- OCH JÄRNVÄGSPROJEKTERINGVVB630
Road and Railway Design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Mål
Syftet med kursen är att beskriva, tillämpa och kritiskt granska tillämpad metodik vid projektering av vägar på landsbygden och inom tätorter. I kursen förmedlas fördjupade kunskaper om vägprojekteringens olika skeden med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Målet är att skapa förståelse för hur tillgänglig information i olika faser av projekteringsprocessen kan påverka det slutliga vägförslaget.

Innehåll
- Förutsättningar för projekteringsarbete. Val av underlag

- Vägplanering och Vägprojektering

- Anvisningar och riktlinjer. VU 94

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Inpassning i landskapet. Geometrisk utformning av vägar

- Gatuprojektering. Skillnader och likheter med vägprojektering

- Olika grupper i trafiken. Handikappanpassning

- Cirkulationsplatser. Utformning

- Dimensionering av överbyggnader. ATB VÄG

- Projekteringsarbete med datorhjälpmedel. Begränsningar och möjligheter

- Olika lösningar för omhändertagande av vatten

Litteratur
VU 94
ATB VÄG
Handledning i projektering.