Kursplan för läsåret 2002/2003
VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIKVVB620
Road and Railway Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, ebrahim@tft.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med inriktning mot infrastrukturteknik.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och inom tätorter, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, dvs sambanden mellan olika faser i processen planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Materialegenskaper och kvalitetskontroll av utförda arbeten kommer att behandlas. Dimensionering av överbyggnader på nationell och internationell nivå diskuteras.

Kursen förmedlar även kunskaper om uppgift och funktion hos de tekniska systemen inom järnvägens infrastruktur (ban-, el-, signal- och teleteknik). Allmänna grunder i ämnet dimensionering av järnvägsanläggningar kommer att belysas.

Innehåll

Litteratur
Kurslitteratur meddelas vid kursstarten