Kursplan för läsåret 2002/2003
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR. VÄGBYGGNAD FK3VVB080
Highway Maintenance, Highway Engineering, Advanced Course 3

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar. Rekommenderade förkunskaper: VVB026 Vägbyggnad FK1, VVB070 Vägbyggnad FK2. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt deltagande i studiebesök, fältövningar och laborationer. Webbsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm. Övrigt: I undervisningen används PBL-baserat projektarbete.

Mål
Kursen avser att ge fördjupande kunskaper i planering och utförande av gatu- och vägunderhåll, Pavement Management Systems (PMS).

Innehåll
Metoder för planering av vägunderhåll. PMS. Nedbrytningsmodeller. Analytisk och empiriska modeller. Skadekartering. Okulär besiktning. Olika mätmetoder. RST- och fallviktsmätningar. Instrumentring av vägkonstruktioner. Insamling och värdering av basdata. Förstärkningsdimensionering. Uppbyggnad av egen PMS-modell. Simulering av effekter av lika valda underhållsåtgärder för väghållare och optimeringsprinciper. Cost/benefit analyser.
Vinterväghållning. Klimatologi. Miljökonsekvensbeskrivning. Trafikanteffekter av vägytestandard.

Litteratur
Handbok för val av beläggningsåtgärder. Svenska kommunförbundet, 1994
Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 1991.
Ullidtz, P: Pavement Analysis, Danmark 1987.
Haas, R: Modern Pavement Management. Florida. 1994.
Föreläsningsanteckningar