Kursplan för läsåret 2002/2003
SAMHÄLLS- OCH TRANSPORTEKONOMIVVB060
Economics for Traffic and Highway Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Extern valfri för: V4. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar. Förkunskapskrav: VVB040 Geodetisk mätningsteknik och Vägbyggnad. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, rapportskrivning samt deltagande i samtliga PBL-möten. Webbsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm. Övrigt: I undervisningen används PBL-baserat projektarbete.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper i företags- och nationalekonomiska teorier och modeller som används inom ämnesområdet Vägbyggnad och Trafikteknik. Kursen definieras av de uppställda kunskapsmålen. Målen är grupperade i tre nivåer, att känna till, att förstå och att kunna.

Innehåll
Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv på olika teorier och modeller som används i trafik och vägbyggnadssammanhang. Ekonomiska analyser som verktyg vid prioritering av olika transportslag, samt mellan val av olika alternativa väg- och järnvägsprojekt behandlas ingående. Begreppet betalningsvilja klarläggs samt exemplifieras inom transportsektorn. Olika människors betalningsvilja diskuteras. Diskontering och effekter av olika diskontering belyses. Några nordiska prioriteringsmodeller (i första hand cost/benefit) genomgås och jämförs. Prissättning av olika ingående effektvariabler, t ex res- olycks - och fordonsskatt, redovisas och diskuteras. Samband mellan anläggningskostnader och underhållskostnader behandlas i livscykelanalyser. Vägkapital. Viktigaste grunderna i ekonomiska styrmedel.

Litteratur
Engineering Economy, Leland et.al., USA 1998.Vår ekonomi, Klas Eklund, 1997. Föreläsningsanteckningar och diverse litteratur.