Kursplan för läsåret 2002/2003
GEODETISK MÄTNINGSTEKNIK OCH VÄGBYGGNAD, AKVVB040
Geodetic Surveying and Road Construction, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar, forskn ingenjör Lars Ollvik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och laborationer samt deltagande i fältövningar och studiebesök. Webbsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr.htm.

Mål
Kursen ges gemensamt av avdelningarna Geodetisk mätningsteknik och Vägbyggnad. Kursen skall ge förståelse för grunderna i de ämnesspecifika områdena samt för de gemensamma beröringspunkterna inom vägbyggnadsprocessen, vilka illustreras i ett vägprojekt.

Innehåll
Geodetisk mätningsteknik:
Kursen avser att, ge kunskap inom geodetisk mätningsteknik och fotogrammetri. Inom kursen behandlas delämnen som: Geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner och koordinationssystem, punktbestämning i plan och höjd, byggplatsens mätmetodik, utjämningsberäkningar, satellitgeodesi, fotogrammetrins grunder, fotogrammetrisk kartläggning för vägprojektering, Terrängmodeller.

Vägbyggnad
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och hur de fungerar under sin tekniska livslängd, dvs sambandet mellan planering, projektering samt byggande, drift och underhåll av vägarna. Inblick i vilka olika krav som ställs på utformning och uppbyggnad av vägkonstruktioner i olika länder.
Samband mellan vägplanering och samhällsplanering. Väglagstiftning. Ekonomisk vägplanering. Vägprojektering. Underlag och hjälpmedel. Geometrisk utformning. Linjeföring och landskapsinpassning. Utsättning. Avvattning. Miljökonsekvensbeskrivning.
Materialkännedom. Egenskaper hos obundna och bundna material. Beläggningar. Metoder för dimensionering av vägöverbyggnader. Konstruktion av överbyggnad. Åldring och nedbrytning. Proportioner av beläggningsmassor.
Byggande. Produktionsmetoder. Tillverkning. Packning. Provtagning. Kvalitetssäkring. Funktionskrav på vägkonstruktioner. Uppföljning och utvärdering. Organisation och finansiering av väghållning. Metoder för planering och genomförande av drift och underhåll av gator och vägar. Vinterväghållning. Återanvändning av vägbyggnadsmaterial.

Litteratur
Kompendier i Geodesi och Vägbyggnad AK.