Kursplan för läsåret 2002/2003
VÄG- OCH JÄRNVÄGSBYGGNAD - PROJEKTERING. VÄGBYGGNAD FK 1VVB026
Highway and Railway Design, Advanced Course 1

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i fältövningar och studiebesök. Webbsida: http://www.tft.lth.se. Övrigt: Undervisningen baseras på projektarbete.

Mål
I kursen förmedlas fördjupade kunskaper inom väg- och järnvägsprojekteringens olika faser med tonvikt på använd metodik samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel. Förståelse skapas för hur tillgänglig information i olika faser av projekteringsprocessen påverkar de slutliga väg- och järnvägsförslagen samt värderas hur anläggningskostnaderna kan förändras med tillgång till olika projekteringsunderlag.

Innehåll
System människa - maskin - väg/järnväg. Regelverk och normer. Samhällsplanering. Ekonomisk vägplanering. Samhällsekonomiska modeller. Miljökonsekvensbeskrivningar i olika projekteringsstadier. Landskap. Väg- och broestetiska aspekter. Vegetation och växtlighet. Förutsättningar och krav för val av geometriska element för väg- och järnväg. Val av standard. Typsektion. Tvärsektion. Linjeföring. Samspel vägens plan och profil. Optisk ledning. Vägformgivning och vägrum. Stopp- och omkörningssträckor. Sikt. Plankorsningar och planskilda korsningar. Trafikantupplevelser. Säkerhet. Framkomlighet. Tillgänglighet. Dimensionering av normalsektioner (väg- och järnväg). Dimensioneringsmetoder (analytiska och kataloger). Materialkrav. Materialalternativ. Grundläggning. Stabilisering. Avvattning. Dränering. Fördröjningsmagasin. Klimatologi. Mätningsteknik. Stakningsprinciper. Terrängmodeller. GIS. GPS. Datorhjälpmedel i vägprojektering. Speciella krav vid gatuprojektering.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
I kursen får inpassningen av väglinjen i terrängen samt samspel mellan horisontal- och vertikalprofil stort utrymme. Detta har betydelse för uppkomsten av barriäreffekter, avgas- och bullerspridning. Nuvarande miljökonsekvensbeskrivning redovisas i kursen. Relativt djupgående diskuteras hur tillgång till material och kvalitetskrav påverkar valet av material i en vägkonstruktion.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad och vägprojektering. Utdrag ur anvisningar och artiklar om järnvägsprojektering.