Kursplan för läsåret 2002/2003
VA-TEKNIKVVA621
Water and Sewage Treatment

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY2. Kursansvarig: Anders Robertson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande både beskrivande frågor och beräkningsuppgifter. För godkänt betyg erfordras godkända laborationer, och tentamen. Inlämningsredovisning som bedöms som väl godkänd kan resultera i höjt slutbetyg. Betyg u, 3, 4, 5 (en decimal).

Mål
Syftet med kursen är att erhålla kunskap om teorier och beräkningsmetoder vad gäller samhällets vatten- och avloppshantering. Problemlösning utförs inom områdena vatten- och avloppsdistribution.

Innehåll
Studenten ska efter avslutad kurs

Litteratur
Lyngfelt S: Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, inst för Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola.
Miljöskyddsteknik - kompendium i miljöskydd (del 2), inst för miljöskydd och arbetsvetenskap (IMA), KTH.
Stenciler.