Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRSÖRJNINGSSYSTEMVVA601
Sewage and Supply Systems

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsättes i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av medelvärdet på delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras vidare godkända inlämningsuppgifter och deltagande i studiebesök och laboration. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Infrastrukturteknik.

Mål
Syftet med kursen är att erhålla fördjupade kunskaper inom det VA-tekniska området, både vad avser reningsteknik och ledningsteknik. Miljöperspektiv genomsyrar kursen från början till slut.


Försörjningssystem / Reningsteknik0101

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Anders Robertson.

Innehåll
Studenten ska efter avslutad kurs:
ha utvidgade, fördjupade och praktiskt tillämpbara kunskaper inom det reningstekniska området vad avser rening av tappvatten och spillvatten
ha kunskaper om normer för vattenbehandling
känna till grundläggande vattenkemi och mikrobiologi
ha kunskap om fysikaliska, kemiska och biologiska reningsmetoder för rening av BOD, fosfor, kväve mm genom silning, sedimentering, flotation, filtrering, centrifugering, förtjockning, fällning, biologiska processer, desinfektion, jonbyte, luftning.

Litteratur
Svenska Kommunförbundets Avloppskompendier nr 1, 2, 3, 5 och 9.


Försörjningssystem / Ledningsteknik0201

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Anders Robertson.

Innehåll
Studenten ska efter avslutad kurs:
ha utvidgade, fördjupade och praktiskt tillämpbara kunskaper inom det ledningstekniska området (vatten-, spillvatten- och dagvattennät) med speciell tonvikt på infrastrukturella objekt såsom vägar och järnvägar
känna till och behandla förnyelsefrågor kring befintliga nät
förstå och kunna utföra datorsimuleringar av va-nät med hjälp av programvarorna Licwater och Mouse
ha kunskap om upphandling av va-system
ha kunskap om och kunna tillämpa va-lösningar för enstaka bebyggelse
ha kunskap om och kunna tillämpa LOD-teknik
ha kunskap om saneringsplaner
ha kunskap om utjämningsmagasin.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.