Kursplan för läsåret 2002/2003
VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK FKVVA020
Water and Environmental Engineering, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Professor Jes la Cour Jansen. Förkunskapskrav: VVR015 Teknisk vattenresurslära. Prestationsbedömning: Närvara vid seminarier, laborationer och datorövningar. Exkursioner är obligatoriska. Skriftlig tentamen.

Mål
Studenten skall inom kursens ram lära sig dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning och avloppsvattenrening i tätort.

Innehåll
Översikt av vattentillgångar, vattenförbrukning och vattenkvalitet. Uttagsanordningar för yt- och grundvatten. Processer för beredning av konsumtionsvatten. Magasinering och distribution av renvatten. Avloppssystem. Karakterisering av avloppsvattnet. Fysikaliska, biologiska och kemiska reningsmetoder. Datormodeller över aktivt-slamprocessen. Slambehandling. Återanvändning av avloppsvatten. Recipientvård.

Litteratur
Kurspärm för FK