Kursplan för läsåret 2002/2003
TRAFIK II: TRAFIKSLAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPERVTT140
Traffic II: Preconditions and Attributes of Different Traffic Modes

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Ola Hagring. Rekommenderade förkunskaper: VTT130 Trafik FK1 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt detsamma i PBL-övningarna. Webbsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm. Övrigt: Kursen ges i form av problembaserat lärande (PBL). Om färre än tio studenter är anmälda till kursen kan den ställas in.

Mål
Kursens mål är att ge förmåga att analysera och värdera trafikslagens tekniska, kommersiella och samhälleliga förutsättningar.

Innehåll
Olika trafikslags förutsättningar och egenskaper behandlas. Förhållandet mellan de olika trafikslagen belyses dels ur konkurrenssynvinkel, dels som det ömsesidiga beroende som föreligger mellan trafikslagen. Kursen är indelad i följande huvudavsnitt:

1) Temat behandlar orsakerna till resandets fördelning mellan olika trafikslag och förutsättningarna för trafikslagen. Exempel på fenomen är gatu- och trafiknät, skillnader i restid, komfort och ekonomi, trafikplatser, terminaler och linjenät.
2) Undersöknings- och mätmetoder som används för att studera fenomenen är bl a studier av körspår, fordonsutformning, trafikmätningar, intervjuer med b l a stated preferece-teknik.

3) Teorier och modeller som används för att behandla trafikslagens förutsättningar är t ex trafikanalysprogram (EMME/2 och VIPS), företags- och samhällsekonomiska modeller, underlag och former för upphandling, investeringsval, ekonomisk utvärdering samt logitmodeller.
4) Åtgärder för att förändra olika trafikslags förutsättningar är t ex planering, trafikreglering, ekonomiska styrmedel, information, IT samt attitydpåverkan.

De fyra avsnitten studeras genom PBL, vidare genomförs mindre fallstudier för att exemplifiera och konkretisera inhämtad kunskap. Vikt läggs vid både skriftlig och muntlig presentation av utfört arbete.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kursen ger insikt i vilka förutsättningar som styr valet mellan trafikslag och hur miljömässigt bättre trafikslag kan väljas.

Litteratur
Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande vid litteratursökningen.