Kursplan för läsåret 2002/2003
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSENVTT100
The Process of Spatial Planning, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Ekman. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd tentamen och godkända projektövningar. Webbsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm. Övrigt: Obligatorisk för V1.

Mål
Kursen ska ge en orientering om samt en insikt i V-ingenjörens roll i:

* den process med vilken det fysiska samhället styrs och planeras

* den fysiska planeringen på olika nivåer

* historiken kring urbanisering

Innehåll
Kursen ska ge en orientering om samhällsplaneringsteorier, trafikteknikens grundläggande teorier, metoder för planering av trafiksystem, infrastrukturplanering. Kursen skall också orientera om lagar och förordningar som styr markanvändning speciellt när det gäller mark för allmänna ändamål.

Kursen innehåller moment ifrån

Planering: Kursen syftar till att ge en allmän orientering om människans samhälle i olika delar av världen, hur dessa samhällen är organiserade, utformade och planerade. Huvudvikten ligger på det svenska samhället.

Stadsbyggnad: Stadens struktur och organisation. Stadens form och arkitektur samt tillväxt och förnyelse. Bebyggelsens anpassning till natur och människor. Den fysiska planeringen presenteras: organisation och instrument. Planeringsmetodik och presentationsmetoder.

Trafikplanering: Kursen syftar till att ge en allmänorientering om trafik. Lokal och regional trafik med olika trafikmedel, särskilt kollektivtrafik. Trafikmedlens egenskaper. Trafikplanering som en del i samhällsplaneringen. Trafiknät och trafikleder och korsningar. Parkering. Trafikmängdsberäkningar. Trafiksäkerhet. Miljöeffekter av trafik.

Metod

Studenterna arbetar med konkreta planeringssituationer där kopplingar mellan olika planer illustreras. Studenterna får också tillfälle att träna rapportskrivning och muntlig framställning genom presentation av projektarbete.

Litteratur
Trafiken i samhället, Inst för Trafikteknik, LTH, 1996 och Stadstyp och kvalitet, KTH 1997. Plus ett kursbibliotek med referenslitteratur.