Kursplan för läsåret 2002/2003
MARK OCH MILJÖVTT090
Land Use and the Environment

Antal poäng: 18. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen och godkänt projektarbete. Resultaten från dessa moment sammanvägs till ett slutbetyg. Obligatorisk, förberedd närvaro gäller för det mesta av undervisningen.

Mål
Temat mark och miljö skall ge grundläggande kunskap om naturvetenskapliga och juridiska villkor i samband med förändring av markanvändning.

Innehåll
Kursen integrerar olika ämnesområden, som bidrar med olika perspektiv på förändringar i markens användningssätt: anläggningsteknik, geologi och miljökunskap som förklarar naturvetenskapliga förutsättningar och de juridiska förutsättningarna ges inom ämnesområdena plan- och miljörätt. För att presentera och analysera rumsliga problem inom området används geografisk informationsteknik (GIT).

Det integrerande perspektivet i Mark och miljö innehåller följande:
- Tekniska metoder för förändring av markanvändningen genom anläggande av vägar och annan infrastruktur.
- Grundläggande förståelse för markens fysiska egenskaper för identifiering av olika områdens lämplighet för exploatering.
- Miljöperspektiv som grund för analyser av förändringar i markanvändningen.
- Principer och metoder för samhällets kontroll över miljön.
- Metoder för att presentera möjliga exploateringsalternativ för markägare och allmänhet.

Kursen bygger pedagogiskt på att undervisningen inte bara skall ge grundläggande ämneskunskaper utan även vara basen för ett projektarbete som genomförs under hela terminen. Detta projekt genomförs i grupper.

Projektuppgiften går ut på att undersöka en tänkt förändring av markanvändningen och att skriftligen och muntligen presentera förutsättningar för och konsekvenser av en sådan åtgärd. Nödvändig undervisning i presentationsteknik ges som grund för denna termins och kommande tematerminers studier.

Litteratur
Kompendium i Teknisk geologi (http://connywww.tg.lth.se) Bertil Bengtsson: Speciell fastighetsrätt med miljöbalken. Kompendium i miljöskydd, del 4 - Miljöeffekter. KTH, Stockholm: Kompendium i vägbyggnad.