Kursplan för läsåret 2002/2003
REGIONPLANERING - PROJEKTVTT070
Regional Planning - Project Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Extern valfri för: V4. Kursansvarig: Univ lektor Lars Ekman. Rekommenderade förkunskaper: För V Trafik FK1, FK2 och FK3 (VTT130, 140 och kodFK3), Geografiska informationssystem (VFT031) eller motsvarande. För de studenter som ej följer V- eller A-programmen gäller krav på motsvarande kunskap. Prestationsbedömning: Godkända övningar och seminarier. Deltagande i exkursioner och studieresor. Webbsida: http://www.tft.lth.se. Övrigt: Kursen ges i projektform. Om färre än 10 studenter är anmälda till kursen kan den ställas in.

Mål
Kursens mål är att ge kännedom om översiktlig planering på regional, nationell och övernationell nivå. Vissa utblickar sker också mot nationell och europeisk nivå. Tyngdpunkten i kursen ligger på väg- och järnvägsplanering, men även andra sektorer berörs.

Innehåll
Teori (föreläsningar och seminarier)
Planeringsbegrepp: Regionala strukturer, administrativa strukturer och funktionella regioner, regional planering, regionplanering. Processer för planering av vägar och järnvägar. Naturgeografiska samband och naturresurser sedda i ett regionalt perspektiv. Hur skapas ekonomiskt framgångsrika regioner? Infrastrukturens betydelse för att bygga konkurrenskraftiga regioner. Bebyggelsestruktur och infrastruktur. Regional planering i vår omvärld.

Övningar
Projektarbete med tyngdpunkt på vägar och järnvägar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
I kursen lägges stor vikt vid regionala miljöproblem och hushållning med naturresurser.

Litteratur
Ett kursbibliotek står till elevernas förfogande vid litteratursökningen.