Kursplan för läsåret 2002/2003
INFRASTRUKTUR - MÄNNISKA - MILJÖVTT061
Road - Man - Landscape

Antal poäng: 20. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Christer Hydén. Förkunskapskrav: VTT110 Trafikteknik och stadsbyggnad AK, VVB026 Väg- och järnvägsprojektering, VTT150 Trafikplanering. Rekommenderade förkunskaper: VTT121 Trafikens säkerhet och miljöeffekter, ASB060 Stadsförnyelse. Prestationsbedömning: Litteraturseminarier, projektuppgifter och studieresa. Obligatorisk. Examensarbete: Examensarbete i förlängning till kursen ger masterkompetens och förutsätter handläggning samt examination från olika discipliner. Webbsida: http://www.tft.lth.se/estetik.htm. Övrigt: Internationell tvärdisciplinär kurs för civilingenjörer och arkitekter. Kursen ges i samarbete mellan fyra universitet: Lunds Tekniska Högskola; Sveriges Lantbruksuniversitet; Den Kungliga Veterinär- og Landbohöjskole; Danmarks Tekniske Universitet. Kursplanering i både Sverige och Danmark.

Mål
Kursens mål är att ge blivande civilingenjörer, landskapsarkitekter och arkitekter insikt i och förståelse för varandras kunskapsområden i syfte att främja samarbetet vid fysisk planering och gestaltning av trafikmiljöer ur både teknisk och arkitektonisk synvinkel. Kursen är upplagd med fokusering på Norden och Europa.

Innehåll
Tvärdisciplinär insikt om grundläggande samspel mellan trafikteknik (trafikplanering, trafiksäkerhet) och landskapsarkitektur (landskapsplanering, gestaltning). Kursen består av tre huvuddelar: ny väg, ombyggnad av befintlig väg och studieresa i ett europeiskt land.

Del 1, Sverige - Infartsvägar: Planeringsprocessen. Framkomlighet, kapacitet och säkerhet. Trafikanternas upplevelse och beteende. Gestaltning, möblering, dynamisk rumsanalys, miljö, estetik och hälsa. Analys och evaluering.

Del 2, Danmark - Ny väg i landskap. Planeringsprocessen, lagstiftning. Trafikprognosmodeller. Landskapsanalys. Kulturmiljö.

Projekteringsprinciper. Trasseingsprinciper. Väggeometri, plan profil och sektion. Belysning, vegetation, bullerskydd. Estetik och den mänskliga faktorn. Trafikrumsanalys. Upplevelsemodeller. Computer Aided Design.

Del 3, Holland - Studieresa: Urban- och landsvägsmiljö

Litteratur
Anvisas vid kursstart.
Webbsida: http://www.flec.kvl.dk/rml/