Kursplan för läsåret 2002/2003
VÄG- OCH GATUTEKNIKVTI355
Road Design

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras dessutom godkända inlämningsuppgifter som också redovisas muntligt. Övrigt: Obligatoriskt deltagande vid studiebesök. Kursen är obligatorisk för inriktning Infrastrukturteknik.

Mål
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om väg- och gatuprojektering samt om vägars och gators utformning och inpassning i landskapet resp stadsmiljön. Vidare ska kursen ge inblick i hur utredningar och bedömningar görs för vägar och gator. Orienterande kunskaper om grundläggande järnvägsteknik kommer också att belysas. Rapportskrivning och redovisningsteknik inom området gås igenom.

Innehåll
Tyngdpunkten i kursen utgörs av tillämpningsövningar, varav två redovisas i mer omfattande inlämningsuppgifter (utredning angående miljöprioriterat vägobjekt resp arbetsplan för ett vägobjekt). Studiebesök genomförs till de platser som behandlas i övningarna.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.