Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOTEKNOLOGIVTG040
Geotechnology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Univ adjunkt Conny Svensson. Prestationsbedömning: Tentamen 5 tim.

Mål
De studerande skall ges sådana insikter om jord och bergs egenskaper och vätskors rörelse i och på mark att de kan fatta korrekta beslut avseende insatsåtgärder i samband med geokatastrofer. Kursen belyser både naturliga och mänskligt påverkade geokatastrofer (t ex sättningar, ras, jordbävningar), deras omfattning, frekvens och fördelning i Sverige och globalt. Särskild uppmärksamhet riktas mot skred och grundvattenskydd.

Innehåll
Mineral. Bergarter. Jordartsbildande processer. Jordarter, allmänna egenskaper. Glacialgeologi och Sveriges jordarter. Grundvatten, akviferer, strömning, kvalitet och sårbarhet. Grundvattenskydd och förebyggande åtgärder. Naturkatastrofer. Geologiska katastrofer. Vulkaner, Jordbävningar. Grundläggande jordmekaniska begrepp. Friktionsjords hållfasthet. Kohesionsjords hållfasthet. Jords bärförmåga. Metoder för att förbättra jords bärförmåga. Naturliga slänters stabilitet friktionsjord. Naturliga slänters stabilitet kohesionsjord. Stabilitet vid jordschakt. Skredkommissionen. Metoder för att övervaka slänter med låg stabilitet. Åtgärder vid schaktras. Jord och stendammar. Jordmekaniska effekter av översvämningar. Kurssammanfattning.

Litteratur
Svensson, C.: Lektioner i geologi, hydrogeologi och grundvattenskydd. Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion i ord och bild "Conny Svenssons Ingenjörs-geologiska exkursion" tillgänglig för teknologerna på Internet. Hartlén, J.: Kompendium i geoteknik. Kompendium Fyllningsdammar. Exempelsamling i Geoteknik.