Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSAKUSTIKVTA015
Building Acoustics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Docent Per Hammer. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs godkända inlämningsuppgifter. För betyget 4 eller 5 krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig tentamen.

Mål
Byggnadsakustik är ett av den tekniska akustikens viktigaste områden. Det är väl etablerat på normområdet. Kursen skall ge: 1. Tillräcklig förståelse av akustiska fenomen för hänsynstagande till akustiska funktionskrav vid utformning av byggnader och en del andra tekniska system och komponenter. 2. Kunskap om analysmetoder som utvecklats för hantering av ljudisolering, rumsakustik och bullervärdering/bekämpning. 3. Orientering om lämpliga material, komponenter och sammansatta konstruktioner för att uppnå bra ljudkomfort.

Innehåll
Beskrivning och mätning av ljud och vibrationer. Översiktlig genomgång av vågegenskaper. Ljudisoleringens mål och metoder. Aspekter på luft-, stom- och stegljudsisolering. Översiktlig behandling av enkel och sammansatt konstruktions ljudisolerande förmåga. Principer för bullerbekämpning. Egenskaper hos ljudabsorbenter. Rumsakustiska aspekter. Akustiska beräkningsmetoder för enkelkonstruktioner. Transmission och strålning. Effekt-energi- metoder.

Litteratur
Kompendium, Byggnadsakustik. Exempelsamling, Laborationshandledning.