Kursplan för läsåret 2002/2003
STRUKTURDYNAMIKVSM051
Dynamics of Structure

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: F4, M4, V4. Kursansvarig: Professor Göran Sandberg. Rekommenderade förkunskaper: VSM040 Finita elementmetoden eller FHL064 Finita elementmetoden FK. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om olika metoder att analysera strukturer påverkade av dynamiska laster. Speciellt behandlas finita elementmetoden. Kursen avser också att ge träning i att formulera olika strukturdynamiska modeller.

Innehåll
Enfrihetsgradsmodeller. Generaliserade enfrihetsgradsmodeller; stelkroppsmodeller, deformerbara kroppar. Tidsintegration; Newmarks metod, implicit metod, explicit metod. Flerfrihetsgradsmodeller; finita element, direkt integration, modal syntes, egenvärdesanalys, responsdiagram. Jordbävning.

Litteratur
Chopra, A. K.: Dynamics of Structures, Prentice Hall, 1995 (kan komma att ändras). CALFEM ver 3.3 - A finite element toolbox to MATLAB, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund, 1999.