Kursplan för läsåret 2002/2003
GIS/CADVGM665
GIS/CAD

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY2. Kursansvarig: Klas Cederin, Klas.Cederin@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: VGM630 Geomatik introduktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geografiska informationssystem (GIS), kartdatabaser och genomgång av grundläggande operationer inom raster- och vektorteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik, GIS och tillämpningsområden inom geomatik

Innehåll
· Introduktion till GIS.
· Användning av geografiska data.
· Datastrukturer.
· Inledande databasteknik.
· Metoder för datainsamling och rumsliga dataanalyser.
· Kartografisk visualisering.

Litteratur
Eklundh, L m fl: Geografisk informationsbehandling, Byggforskningsrådet ULI, ISBN 91-540-5841-4.