Kursplan för läsåret 2002/2003
SATELLITPOSITIONERINGVGM610
Satellite Positioning

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG1, IP1. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänt fältmoment och godkänd inlämningsuppgift. Övrigt: Obligatoriskt fältmoment 4 timmar. Kursen är obligatorisk för Byggteknik med inriktning mot infrastrukturteknik.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom satellitpositionering GPS (Global Positioning System). Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll
· Utvecklingen inom satellitpositionering.
· GPS-systemet.
· Introduktion till beräkningar inom satellitpositionering.
· Tillämpningsområden inom geomatik.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.